7 October 2012

Het fransche volk heeft altyd de andere natiën misacht en miskend; de opgeblazenheid is het kenmerk hunner inborst. Die ydele waen heeft hun zoo dikwyls verderfelyk geweest!
Hendrik Conscience - De Leeuw van Vlaanderen
De Leeuw Van Vlaanderen werd erg geapprecieerd door Leopold I, op zoek naar een natie die zich onderscheidde van Frankrijk.

No comments: